algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden HSP & WERK

HSP & Werk is gespecialiseerd in coaching en persoonlijke ontwikkeling van hoogsensitieve professionals en ondernemers. Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle dienstverlening door HSP & WERK.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 01-06-2023

Wie zijn wij?
HSP & Werk BV is gevestigd aan Rietgorsmeen 71 in Harderwijk en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 85977934.
In deze voorwaarden schrijven we over ‘je’ en ‘jou’ als opdrachtgever. Met ‘ons’ bedoelen we HSP & WERK als opdrachtnemer. Met ‘overeenkomst’ bedoelen we de met jou afgesloten overeenkomst van opdracht.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou, tenzij wij schriftelijk afspraken hebben gemaakt. Wij mogen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De voor jou geldende voorwaarden zijn de voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat wij jouw opdracht aannamen.

Alle overeenkomsten worden met uitsluiting van de artikelen 7:403 lid 2, 7:404, 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek door ons aanvaard en uitgevoerd.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Wat kan je van ons verwachten?
Wij zullen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Je mag van ons verwachten dat wij zo goed mogelijk coachen en begeleiden en dat onze dienstverlening van goede kwaliteit is. Wij kunnen (een deel van) de werkzaamheden door anderen laten uitvoeren. Onze voorwaarden zijn ook daarop van toepassing.

Indien de overeenkomst toegang tot een online omgeving omvat, dan blijft deze online omgeving voor jou beschikbaar, ook na het aflopen van de overeenkomst van opdracht, tot het moment waarop wij om ons moverende redenen besluiten om te stoppen met een bepaalde online omgeving en of het moment waarop HSP & WERK ophoudt te bestaan en of het moment van overlijden van de eigenaar van HSP & WERK.

Wat verwachten wij van jou?
Je geeft ons alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Je informeert ons tijdig over wijzigingen in de verstrekte gegevens e.d., dan wel andere feiten en omstandigheden, die in verband met de uitvoering van belang kunnen zijn.

Je zorgt er voor dat alle middelen, voorzieningen en faciliteiten, waarvan wij aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan je redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en te allen tijde beschikbaar zijn en naar behoren functioneren.

Je staat in voor juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens jou aan ons verstrekte gegevens, middelen en voorzieningen.

De offerte
Offertes zijn gebaseerd op de door jou verstrekte gegevens. Je staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. Een uitgebrachte offerte vervalt na een maand.

Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aan een aanvaarding die afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod zijn wij niet gebonden.

Wij zijn niet gehouden aan ons aanbod, indien je in alle redelijkheid en billijkheid had kunnen weten dat het aanbod of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door jouw schriftelijk akkoord op een door ons uitgebrachte offerte/ overeenkomst tot opdracht, voorgestelde afspraak of door je online aanmelding voor een van onze diensten.

Wij mogen een opdracht – waarbij individuele begeleiding, zoals coaching, plaatsvindt – weigeren als we het redelijke vermoeden hebben dat we jou niet goed kunnen begeleiden. Je hoeft dan niet te betalen. Heb je al betaald? Dan ontvangt je je geld terug.

Contractduur en uitvoeringstermijn opdracht
De overeenkomst van opdracht tussen partijen wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeenkomen.
Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet je HSP & WERK derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Wij zullen na de totstandkoming van de overeenkomst met de uitvoering beginnen op de datum of het moment zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Prijzen
Wij stellen het tarief vast voor onze dienstverlening. Dat kan een vaste prijs zijn, een prijs per uur of een abonnement. De meest actuele prijzen zijn vermeld op onze website of worden je telefonisch of per e-mail gegeven.

Onze opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Reis- en verblijfskosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij een wijziging of aanvulling van de overeenkomst mogen wij de afgesproken prijs aanpassen.

Betaling en facturering
Je ontvangt van ons een factuur, welke we digitaal zullen versturen naar het opgegeven e-mailadres. Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 8 dagen na factuurdatum.
De verschuldigde bedragen inclusief BTW moeten uiterlijk op de overeengekomen betaaldata zijn voldaan. Indien de overeenkomst een dienst is waarvoor vooruit moet worden betaald, kan je geen aanspraak maken op levering van de dienst totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf is niet gerechtigd betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in het geval van klachten.
Indien een prijs is gebaseerd op door jou verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan hebben wij het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

Betaal je niet of niet op tijd? Dan ben je zonder ingebrekestelling in verzuim. Je moet dan over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente betalen, vanaf de vervaldag totdat je alles hebt betaald. Ook betaal je ons voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten die wij moeten maken overeenkomstig de wettelijke regeling.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn onze vorderingen op jou onmiddellijk opeisbaar. Wij hebben het recht de door jou gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Wij kunnen, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien je een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wij mogen volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.

Wijziging van de overeenkomst
Wij mogen de inhoud van een programma tussentijds wijzigen in verband met een kwalitatieve verbetering, de planning van onderdelen van een programma tussentijds wijzigen en bepalen wie een training of coaching zal geven en eventueel iemand tussentijds vervangen.
Andere wijzigingen vinden plaats in overleg met jou.

Online omgeving
Wij kunnen zonder voorafgaande bekendmaking de online omgeving (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of het gebruik ervan beperken voor zover dit nodig is voor het onderhoud of voor verbetering van het systeem of de online omgeving. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de applicatie geeft je niet het recht op (gedeeltelijke) terugbetaling en of vermindering van de betalingsverplichting.

Verhindering en overmacht
Het verplaatsen van geplande een-op-een gesprekken in een programma is alleen mogelijk indien je ons uiterlijk 48 uur van te voren schriftelijk informeert van je verhindering. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een vermindering van de betalingsverplichting.
Overmacht ontslaat ons van de plicht tot nakoming van de overeengekomen overeenkomst, zonder dat er voor jou een recht ontstaat op vergoeding van kosten, schade en rente.

Indien mogelijk zullen partijen een oplossing proberen te vinden, waaronder het verplaatsen van de afgesproken dienst of het verlengen van de looptijd van de overeenkomst zonder dat daarvoor extra kosten in rekening zullen worden gebracht.
Als sprake is van overmacht, dan zullen wij jou zo snel mogelijk informeren. Je hebt 8 dagen de tijd om de opdracht schriftelijk op te zeggen, echter onder de verplichting het uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Voorbeelden van overmacht zijn ziekte of overlijden van een docent, trainer of coach, een pandemie, computerstoringen en internetstoringen.

Bescherming van uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij houden ons bij de uitvoering van de overeenkomst aan onze privacyverklaring en cookiestatement voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Je mag de ontvangen toegangsgegevens voor de verschillende online omgevingen (voor het online programma) niet aan anderen geven of anderen op een andere wijze de online omgeving laten gebruiken.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, wij gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en wij ons niet kunnen beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en ben jij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, die hierdoor is ontstaan.

Wij mogen de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Ook hebben we het recht om van de door ons uitgevoerde projecten een beschrijving te maken en voor promotionele doeleinden te gebruiken. Wij zullen jouw naam en de naam van het bedrijf alleen met toestemming vermelden.

Auteursrecht en merk
Op alle door ons verstrekte en gebruikte stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, waaronder cursusmateriaal, digitale werkboeken, e-boeken, rapporten, adviezen, verslagen, (online) programma’s enz., berust het auteursrecht uitsluitend bij HSP & WERK. Ze zijn uitsluitend bestemd om door jou te worden gebruikt.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons mogen ze niet worden gewijzigd, verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden worden verstrekt, ook niet wanneer het slechts een deel hiervan betreft, tenzij het algemene ideeën, concepten, kennis en technieken betreft. Wij kunnen aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Na beëindiging van de overeenkomst blijft deze bepaling van kracht.

De door ons tijdens een opdracht vervaardigde stukken, methodieken, werkwijzen en programma’s, inclusief het wijzigen van de reeds bestaande, mogen wij voor andere doeleinden en opdrachtgeven gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt verstrekt. Wij zijn aan jou daarvoor op geen enkele wijze een vergoeding verschuldigd.

Opzegging
Particulieren hebben het recht om een online of telefonisch afgesloten overeenkomst gedurende 14 dagen kosteloos en zonder opgave van redenen te annuleren op voorwaarde dat zij nog niet hebben ingelogd in de online omgeving. Zodra particulieren – binnen deze 14 dagen – ingelogd hebben op de online leeromgeving van HSP & WERK zijn zij – ook in geval van annulering – een bedrag verschuldigd van 25% van de totale aankoopwaarde.
Particulieren kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van één maand tegen betaling van redelijke vergoeding voor de ontvangen diensten inclusief redelijke kosten die al gemaakt zijn. Facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden moeten volledig betaald worden. Een eventueel reeds betaald, maar door de opzegging niet meer verschuldigde, bedrag wordt naar rato terugbetaald, waarbij we rekening houden met de ontvangen begeleiding, inclusief live events en de daarvoor gemaakte kosten, in verhouding tot het totale programma. Zodra particulieren ingelogd hebben op de online leeromgeving van HSP & WERK zijn zij bij opzegging tenminste een bedrag verschuldigd van 25% van de totale aankoopwaarde.
In geval van een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf kunnen partijen een overeenkomst voor tijd schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.

Indien een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf een overeenkomst voor onbepaalde tijd opzegt, is hij een redelijke vergoeding verschuldigd. Betreft het een overeenkomst voor bepaalde tijd die tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dan hebben wij recht op een schadevergoeding ter hoogte van het resterende gedeelte van de afgesproken vergoeding.

Indien de overeenkomst met een opdrachtgever handelend in beroep of bedrijf tussentijds wordt opgezegd door ons, zullen wij op uw verzoek zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Eventuele uit de overdracht voortvloeiende extra kosten kunnen wij in rekening brengen.

In alle gevallen geldt dat facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden volledig betaald moeten worden.

Opschorting en ontbinding
Onverminderd de wettelijke bepalingen omtrent opschorting en ontbinding mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien je ons niet, niet tijdig of niet volledig betaald, je de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet behoorlijk aan ons hebt verstrekt dan wel indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde middelen, voorzieningen en faciliteiten niet afdoende aan ons ter beschikking staat.

Indien je ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog niet voldoet aan de betalingsverplichting, dan ben je rechtswege in verzuim. We hebben dan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wij zijn dan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijven recht hebben op de nog niet betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.

Aansprakelijkheid
Wij spannen ons naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van onze dienstverlening. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter afhankelijk van factoren waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen. Wij verstrekken geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door ons verrichte werkzaamheden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die je neemt naar aanleiding van onze dienstverlening. Je bent zelf verantwoordelijk voor de implementatie in jouw organisatie van tijdens de dienstverlening opgestelde documenten. Wij kunnen voor de hieruit voorvloeiende schade niet aansprakelijk worden gesteld. 

Toch kunnen wij op enig moment wel aansprakelijk zijn voor ons handelen. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Plus het bedrag van ons eigen risico. Indien onze aansprakelijkheidsverzekering niet of onvoldoende uitkeert, dan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat je aan ons hebt betaald (en of nog moet betalen) op grond van de overeenkomst.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade -zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie-, voor schade als gevolg van eventueel door ons ingeschakelde anderen en voor schade die is ontstaan doordat je aan ons gegevens niet hebt verstrekt of doordat deze gegevens onjuist of onvolledig waren. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen en andere schade ontstaan bij deelnemers op de trainings- en coachingslocaties.

In het kader van re-integratie 2e spoor zijn in we in geen enkel geval aansprakelijk voor een mogelijke loonsanctie of derde ziektejaar, indien het UWV dit bepaald. 

Wij mogen aansprakelijkheidsbeperkingen van door ons ingeschakelde anderen tegenover jou inroepen. Ook mogen wij jouw schade zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken, waartoe je alle medewerking zult verlenen.

De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HSP & WERK.

Vrijwaringen
Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door jou verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Indien je aan ons informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeer je dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen, malware, trojan horses of vergelijkbare schadelijke softwareprogramma’s en defecten.

Je vrijwaart ons voor aanspraken van derden met betrekking tot van schade, die verband houdt met of voortvloeit uit de door haar uitgevoerde opdracht, indien en voor zover wij daarvoor krachtens het bepaalde onder aansprakelijkheid en overmacht niet jegens jou aansprakelijk is.

Klachten
Heb je een klacht over onze dienstverlening? Dan kun je dit schriftelijk melden via contact@hspenwerk.nl binnen 8 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren. Een klacht schort de betalingsverplichting van u niet op.

Verjaring
Iedere vordering van een opdrachtgever die handelt in beroep of bedrijf, behalve een vordering die reeds door ons is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Afsluitende bepaling
Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en auteursrecht.

Geschillen
De rechter in Apeldoorn is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Toepasselijk recht
Voor alle rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Cookie-instellingen

Op deze website worden verschillende cookies gebruikt. We maken onderscheid tussen functionele, analytische en marketing-cookies. Je kunt zelf kiezen welke cookies wel en niet geplaatst mogen worden.


We meten bezoekers op onze website via Google Analytics, om onze website te verbeteren Het bijhouden van bezoekgedrag is geanonimiseerd en dus niet terug te leiden naar jouw persoon.
  • _ga
  • _gid
  • _gat

Decline all Services
Accept all Services